PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün 2489 Sayılı Kanundan Muaf tutulmasından sonra
SENDİKAMIZ TARAFINDAN PTT Çalışanlarının HAK Mahrumiyeti için izlenen Hukuk süreci sona ermiş olup, sürece ait özet aşağıdadır.


5189 sayılı Kanunun geçici 8. Maddesine güre PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığında biriken paraların % 30 u hak sahibine dağıtılmış, % 70 ine ise el konulmuştur.
"Müteselsil kefalet sandığında yaklaşık 217.000.000.0(10.000. TL ( 217 TRİLYON) birikmiş, bu paranın yaklaşık % 30 ıı personele dağıtılmış, kalan paranın % 30 u Hazineye, diğer kısmı ise PTT'nin taşıt, otomasyon ve modernizasyonu ve eleman sıkıntısı pekiten yerlerde çalışacak personele ek ödeme için ayrılmıştır. Davalı tarafından personelden zorla kesilen aidatların, tamamının personele dağıtılması gerekirken, bir kısmının hazineye aktarılması ve bir kısmının du PTT nin ihtiyaçları için ayrılması, Türkiye'nin dalıil olmaya çalıştığı Avrupa Birliği müktesebatuuı ve bu aınaçla yapılan uluslararası anlaşmalara da aykırıdır.
5189 sayılı Kanunun geçici 8. Maddesinde;
 GEÇİCİ MADDE ö. - PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığının işletilmesine, tasfiyesinevebu konuda gerekli düzenlemeleri yapmaya PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyleSandığa tâbi personelden kesilmiş olanaidatlartoplamandan,ilgili personele ait ihtilaflı borçlar düşüldükten sonra kalan tutarlar, son bir yıllık TÜFE oranında artırılarak hak sahiplerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde defaten ödenir.
Sandığın bu ödemeden sonra kalan toplam nakit mevcudundan ihtilaflı borçları için gerekli meblağ ayrıldıktansonra kalan tutarın %7O'i nemalandırılmak suretiyle PTT Genel Müdürlüğünün taşıt, otomasyonvemodernizasyon hizmetlerine ilişkin harcamalar ile Yönetim Kurulunca belirlenecekusul ve esaslara goreelamantemininde güçlük çekilen yerlerde çalışan personele(3000)gösterge rakamınınmemuraylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılmak üzere ayrılır.
Geriye kalan%30'u ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen bir ay içinde Genel Bütçeye gelir kaydedilmek üzere Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne aktarılır."
Hükmüne yer verilmiştir.
5189 sayılı Kanun'un geçici 8. Maddesinin ve diğer bazı maddelerinin iptali istemiyle SENDİKAMIZ TARAFINDAN üyelerimiz adına Anayasa Mahkemesine dava açıldı.
Bu davadan sonra, KESİLEN AİDATLARIN TAMAMININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİ İSTEMİYLE yapılan başvuruların reddedilmesi üzerine, yaklaşık 110 üyemiz adına dava açıldı.
Anayasa Mahkemesine açılan davada, bazı maddeler iptal edildi ancak geçici 8. Maddesi iptal edilmedi. Geçici 8. Madde iptal edilmiş olsa idi tüm davalar kazanılacak iken geçici 8. Maddenin iptal edilmemesi nedeniyle davalar reddedildi.

 
 
 
 

İdare Mahkemelerinde verilen kararlar Temyiz edildi, temyiz talebimizin reddedilmesi üzerine Karar Düzeltme başvurusu yapıldı. Karar düzetme başvurusunun da reddedilmesiyle

İç hukuk yollan tüketildi ve yaklaşık 60 PTT çalışanı için İnsan Hakları Mahkemesine başvuruldu.
 
                                               
AHİM e BAŞVURU GEREKÇEMİZ.
Müteselsil kefalet sandığında yaklaşık 2/7.000.000.000.000. TL ( 217 TRİLYON) birikmiş, bu paranın yaklaşık % 30 u personele dağıtılmış, kalan paranın % 30 u Hazineye, diğer kısmı ise PTT'nin taşıt, otomasyon ve modernizasyonu ve eleman sıkıntısı çekilen yerlerde çalışacak personele ek ödeme için ayrılmıştır. Davalı tarafından personelden zorla kesilen aidatların, tamamının personele dağıtılması gerekirken, Bir kısmının hazineye aktarılması ve bir kısmının da PTT nin ihtiyaçları için ayrılması, Türkiye'nin dahil olmaya çalıştığı Avrupa Birliği müktesebatına ve bu amaçla yapılan uluslararası anlaşmalara da aykırıdır.
Anayasanın 35 inci maddesinde, mülkiyet hakkının kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabileceği hükme bağlanmıştır. Esas itibariyle Sandık sermayesinin kefalete tabi görevlerde çalışan personelin maaş ve ücretinden kesilen giriş aidatı ile aylık aidatlar ( maaşın % 2 si ) ve diğer kesintilerden oluştuğu, PTT ile hazinenin katkı ve sermayesinin olmadığı açıkken, Sandığın nakit mevcudunun büyük bölümünün PTT Genel Müdürlüğü ile Genel Bütçe arasında % 70 ve % 30 orunlarında pay edilmesinde kamu yararı bulunduğunu söylemek mümkün değildir.
Yine mal ve mülk edinme hürriyeti, insan haklarının en önemlilerinden biridir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 17 nci maddesiyle bu hakkı açıkladıktan sonra hiç kimsenin keyfi olarak mal ve mülkünden yoksun edilemeyeceğini ilân etmiştir. Bunun gibi devletimizin de 6366 sayılı Kanunla katıldığı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine ek Protokolün 1 inci maddesinde her gerçek veya tüzel kişinin mallarının dokunulmazlığına riayet edilmesi hakkına sahip olduğu, herhangi bir kimsenin ancak kamu yararına olarak kanunun öngördüğü şartlarvedevletler hukukunun genel prensipleri içinde mülkünden yoksun edilebileceği açıklanmıştır.
Geçici madde 8'in üçüncü fıkrası bu hükümlerle karşılaştırılarak incelendiği zaman bu hükmün kamu yararına olarak geleceği düzenleyici, mücerret şahsi olmayan, genel hukuk kuralları koymadığı, aksine olarak yayımlanmasından önce kazanılmış hakları ortadan kaldıran adeta özel bir müsadere hükmü koyduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle 5189 sayılı Yasanın 6. maddesi ile 406 sayılı yasaya eklenen geçici 8. maddesi İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine ek Protokolün 1 inci maddesine ve Anayasanın 35 inci maddesine de aykırılık teşkil etmektedir.
Anılan hükme göre, Kefalet sandığı sermayesinden çalışanların payına düşen kısmın önemli bir bölümünün PTT Genel Müdürlüğü ile hazine arasında pay edilmesi MÜLKİYET HAKKININ İHLALİDİR. PTT Çalışanlarının payına düşen kısım, kamu yararı bulunmadığı halde kamu gücü kullanılarak, cebren Hazine ve PTT Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. PTT çalışanları Kamu Yararı olmadığı halde mülkiyet hakkından yoksun bırakılmıştır. Mülkiyet hakkı açıkça ihlal edilmiştir."
Yukarıda yazılı gerekçelerle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yaptığımız başvurular da reddedildi ve böylece süreç tamamlandı.
 
Sonucu tüm PTT Çalışanlarına üzüntülerimizle bildiririz.
 
                                                       YÖNETİM KURULU