BAŞDAĞITICININ MEKTUBU
Kökleri çok eskiye dayanan hatta insanlık tarihiyle orantılı olsa da resmi unvanla 170 yıldır güzel memleketimizin güzel insanlarına hizmet veren kurumumuzun asıl ve en önemli hizmet kalemi olan ve alanda gün be gün hizmeti ifa eden dağıtıcının birinci elden sevk idaresini yapan kişi BAŞDAĞITICI;
Hizmetin aksamasından yakınan üst yöneticinin hesap sorduğu, hizmeti sunmakta yetersiz kalan ve sorunlar yaşayan dağıtıcının meramını sunduğu, hizmeti tam ve nitelikli alamadığından yakınan vatandaşın serzenişinin muhatabı BAŞDAĞITICI;
Kurumunun idari anlamda ‘’yönetici’’ olarak sıfatlandırıp özlük olarak hakkını  tanımlandıramadığı, göz ardı ettiği, BAŞDAĞITICI;
En üstten başlayarak ’’gereği’’ ile biten, aba altından değil direk sopa gösterilen yazıların son gereği noktası ve nihayet ifa makamı, BAŞDAĞITICI;
En temel vazifesi dağıtıcının sevk ve idaresi, dağıtımın koordinasyonu iken, desteklesekte gelişen teknolojinin kurumumuz hizmetlerini online hale getirmesi sonucu takip mekanizmalarının masa başına hapsetmesi nedeniyle, asli vazifesinin ifasına vakit bulamayan BAŞDAĞITICI;
Merkezinin tüm sorunları ile ilişkilendirilip dağıtıcıların dışında diğer iş erbaplarının da sorunlarının biricik muhatabı iken , servisin açılışından kapanışına kadar gelen-giden tüm postanın, personel hareketlerinin son sorumlusu,  BAŞDAĞITICI;
Aynı dönemde hizmete başlayıp, aynı eğitim durumunu paylaştığı dağıtıcısından son toplu sözleşmelerde alınan tayin bedeli adı altındaki ilave ödemelerden muaf tutulduğundan dolayı daha az maaş alan, ay başında maaş bordrosunu maiyetindeki görev verdiği personelden saklayan  BAŞDAĞITICI;
Adına dağıtım ciheti tanımlanırken, hizmet araçları olan motorlu taşıtlar zimmetine kaydedilirken, çok zaman sahada anket,  alan incelemesi, dağıtıcı denetlemesi ve boşta kalan cihetlerin  dağıtımını yaptığı halde araç kullanma ücreti ve motorlu dağıtıcı tazminatından muaf tutulan BAŞDAĞITICI;
Kurum bir çok envanterde Başdağıtıcıyı yönetici olarak tanımlarken özlük hakları  ve ücretlendirilmelerinde sorumlu olduğu personeliyle aynı cetvelden göstermesi ve yönetici olarak görev veren olduğu halde görevi ifa eden memurun ardında tanımlanmak ne kadar inciticidir, bilemezsiniz.
Dağıtım şikayetleri sonrasında, kurum adına sorunların çözümü ve denetleme için görüşmeye gittiğinde, vatandaşın sizi tepeden tırnağa süzdükten sonra, ‘’kimsin?” sorusuna cevap verememek,  Taşeron firma personeli dahil, şikayet edilen personelden ayrılmayan bir kıyafeti taşıdığı için tahkikat ve anket yaparken müşterinin soru dolu bakışlarına muhatap olmak ne kadar rahatsız edicidir, bilemezsiniz.
Zaten eksik olan personeline uzun süreli raporlu, geçici görevli ve lokal rapor ve izinli personel eklendiğinde iki yakası bir araya gelmemek, rutin ve standart olmayan postanın olağandan fazla geldiği dönemlerde çaresizlikten saçlarını yolmak nedir, bilemezsiniz.
Son üç yılda var olan ve varlık nedenimiz olan işlere ilaveten cihet kodlama, yapmak, manuel ve online dağıtım istatistikleri yapmak, GPS ve ATS (online olarak personel ve araç takibini yapmak.) alanında müşteri memnuniyet anketleri yapmak, müşteri portföyünü arttırmak için tanıtım ve pazarlama hizmetleri yapmak, işe ve işleyişe göre değil sürekli değişen ve eksilen personel adedine göre cihet eşleştirmeleri yapmak gibi ekstra işlerle muhatap olarak paramparça olmak nedir, Bilemezsiniz
Yalnızca 14-21 değil, kimi yerlerde yüzlerle ifade edilen personelin sahada yapamadığı, ya da eksik yaptığı işlerden sorumlu tutulmak nedir, bilemezsiniz.
Tüm bunlardan sonra Başdağıtıcıların unvan ve görevi yeniden tanımlanmayı ve iade-i itibarı hakketmiyor mu sizce…

 
ELBETTE  FAZLASIYLA HAK EDİYOR.
Yukardaki yazı, bir Başdağıtıcımızın sendikamıza hitaben yazdığı mektuptan bazı bölümler, Kurumsal sorumluluk bilinci ile mektubun, yalnızca görülmesi gerektiği kadarını yayınlıyoruz.
Sendika Olarak her ay bir unvan üzerinde yoğunlaşarak o ünvandaki kamu çalışanının sorunları, doz doz iletilerek çözüm noktasında önlemlerin alınmasını talep ve takip edeceğiz,
Mektupta da belirtildiği üzere, Başdağıtıcılarımız Dağıtım ile ilgili tüm konularda üst düzeyde sorumludurlar.
MEVZUATA GÖRE
BAŞDAĞITICI;
Görev gruplarının belirtildiği  5. Maddenin (a) şıkkının 6. Sırasında, Yönetim hizmetleri grubunda gösterilmekte,
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlarda,
Madde:8
g) Şef pozisyonuna atanabilmek için,
3. - Mütercim, Başdağıtıcı, veya memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak,
Görevde yükselme kadro ve pozisyonuna göre, yönetim hizmetleri grubunda Şube Müdürü, Müdür, Müdür yardımcısı, Uzman, Amir, Şef ile aynı grupta olmasına rağmen,
Özlük ve mali haklarda dağıtıcı olarak skala uygulaması yapılmaktadır.
Yönetici grubunda görev yapan Başdağıtıcılarımız, maaş bordrosunda tayin bedeli, araç kullananlara verilen ilave ek gelirlerden muaf tutularak, PTT Genel Müdürlüğünde Başmüfettiş - Müfettiş, Başmüdür – Müdür, (minimum bir rakam da olsa) Başteknisyen – Teknisyen v.b ünvanların arasında ücret ve özlük hakkı uygulaması var iken,
Yalnızca Başdağıtıcı - Dağıtıcıdan 200 TL ye yakın eksik bir ücret almaktadır.
Toplu sözleşme masasında imza atan yetkili sendikanın tayin bedeli bölümüne “Başdağıtıcı” ibaresini eklemesi gerekirken, 100 bin nüfuslu yerlerde çalışan” ibaresini ekletmesi, hem Başdağıtıcıları hem de 100 bin nufusun altındaki tüm dağıtıcıları mağdur etmiştir.
Bugün buradan yalnızca bir ünvanla ilgili mağduriyet hatırlatılmış olsa da
Müdür, Şef, Veznedar, Dağıtıcı, Memur, Şoför, yardımcı hizmetlerde çalışan tüm personelin sorunları tek tek rapor edilerek ilgililerin dikkatine sunulacaktır.
Kurumlarımızda hizmet kalitesini artıracak önlemler alınacağına, Başmüdürlüklere torpilli personel yerleştirmek adına Merkez Müdürlüklerini boşaltarak, (halka hizmetin sunulduğu birinci önceliğimiz olan işyerlerimiz) Genel Müdürlüğü ve Başmüdürlükleri ihtiyaçtan fazla personel ile dolduran zihniyet, Kamu hizmetinden uzaklaşarak siyasete ve siyasi iradeye yaranmaktan başka bir amaç gütmemektedir.
Buradan ilgililere açıkça ifade etmek istiyoruz ki,
Kamu Kurumlarında makam ve mevki korumak adına, kurumlarda ki mevzuatın geliştirilmesi ve işletilmesi bir kenara atılarak, kar etme adıyla, yandaşlara yaranmak için kamu çalışanlarını mağdur edenler bunun vebalinden kurtulamayacaklar.
Dağıtım servislerinde, kapının kilidinden, cam çerçevesine, Aracın bakım onarımından, Araç takip sistemine, Malzeme temininden, işyeri temizliğine, v.s. v.s. işlerden sorumlu Başdağıtıcı, asli işleri olan sevk idare ve denetim görevlerine vakit bulamamakta, Cihet, kıyafet, yeterli araç gereç, gibi düzenleme ve tedariklerin farklı birimlerce yapılması veya karşılanması gerekirken, personel eksikliğinden kapatılamayan cihetlerin, geciken veya hiç gönderilmeyen dağıtıcı kıyafetlerinin, kalemin, mühürün, matbu evrakların tedarikinin sorunları da yine Başdağıtıcının.
Bu nedenle öncelikle Başdağıtıcılarımızın görev tanımlarının yeniden belirlenerek hak ettikleri liyakatlarının verilmesi, bununla birlikte yönetmelik ve ücret skalasında da gerekli düzenleme yapılarak hak kayıplarının önlenmesi zaruriyet taşımaktadır.
Konunun; Sendikamızca bir ay süresince sözlü ve yazılı olarak takip edileceğini ve  PTT Genel Müdürlüğümüz tarafından da dikkate alınacağını umuyor, olumlu bir adım atılmaması bekliyoruz.
Geciktirilmesi veya dikkate alınmaması durumda 4688 sayılı Kamu görevlileri ve Toplu sözleşme Kanununun tarafımıza verdiği yetkiler kullanılarak yasal ve sendikal mücadeleye başlayacağımızı, tüm ilgilere saygıyla duyururuz.
 
Türk Haber Sen
Yönetim Kurulu