Bilindiği üzere;  04.10.2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin, 17/06/2015 tarih ve 29389 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan;
 
   1. maddesi ile değişik 9. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendindeki; "yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak" ibaresinin,
   2. maddesi ile değişik 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; "alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulmak üzere çağırılır" ibaresinin,
   4. maddesi ile eklenen Geçici 2. maddesinin 3. fıkrası ile eki cetvelde yer alan; "Memur" ibaresinin değişiklik yönetmeliğinin 6. maddesi ile "Gişe ve Büro Görevlisi" olarak değiştirilmesine dair yönetmelik hükümlerinin  yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli olarak dava açılmış, Danıştay 2. Dairesi 2016/12623 Esas sayılı dosyasında görülen davada  yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili olarak, ret kararı vermiştir.Belirtilen karara yapılan itiraz üzerine Danıştay İdari dava daireleri kurulu 2017/337 YD itiraz numarası ile vermis olduğu kararda;
 
İlgili yönetmeliğin,    1. maddesi ile değişik 9. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde yer alan; "yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak" ibaresi ile 2. maddesi ile değişik 11. maddesinin 1. fıkrasında yer alan; "alım yapılacak sayının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava tabi tutulmak üzere çağırılır" ibarelerine yönelik itirazları kabul etmiş ve yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.
 
Gerekçe olarak da; sözlü sınavın, adayların eşit şartlarda yarışmalarına imkan vermeyen objektif bir yöntem olan merkezi sınavın (KPSS) nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağından, ikinci bir sınav niteliği taşıyan sözlü sınavın hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile, kamu yaşamında tanımı net olmayan, memurlar ve sözleşmeli personel dışında yeni bir istihdam modeli ortaya konulmuştur. Görülecek hizmetin kamu hizmeti olması ve bunun hiyerarşik yapı ile sağlanması, temel ilke niteliğindeki kariyer ve liyakat ilkelerinin uygulanması, kamu yaşamında şart olarak görülen temel bir ilkedir. 
Belirtilen nedenle; nesnel, somut bir nitelik arz eden merkezi sınavdan sonra her türlü öznel, sübjektif değerlendirmeye açık sözlü bir sınavın yönetmelik hükümleri ile esasa bağlanması, merkezi sınavın somut koşullarını etkisiz kılacağı sendikamızca defalarca ifade edilmiştir. Sırf bu modelin kurumda egemen hale gelmesi amacıyla yönetmeliklere idari hizmet sözleşmeli personel statüsüne geçişi zorlamak adına yapılan sınav düzenlemesi yargı kararı ile engellenmiştir.
 
Anayasa’nın 138/4. maddesi gereğince; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 28/1. maddesi gereğince de; idare, idare mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre gecikmeksizin işlem yapmak veya eylemde bulunmak zorunda olup bu süre hiçbir biçimde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Hükmünü içermektedir.
Hukuksal gerçeklik içerisinde; yürütmeyi durdurma kararları, iptal kararları ile aynı etki ve sonuçlara sahip olup, bireysel olarak yapılan atama işlemleri, bu işlemlere dayanak olarak gösterilen yönetmelik hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması nedeniyle dayanaksız kalmıştır.
Kuşkusuz ki; en baştan sakat olan, amacı kariyer ve liyakat ilkeleri olmayan, kurum çalışanlarını İdari Hizmet Sözleşmeli olmaya zorlayan yönetmelik hükümleri birçok kimseyi mağdur etmiştir. 
Bu durum sendikamızca asla tasvip edilmemektedir. Mağduriyet tamamen kurumun amacı dışında hukuk dışı düzenlemesinden kaynaklanmaktadır.  Yargı kararının gereği olarak, ilgili düzenlemelerin ivedi olarak yapılarak hak edenlerin kazanımlarının korunması hususunda sendikamız her türlü mücadeleyi sürdürecektir.