BİRİLERİ LAF EBELİĞİNE DEVAM ETSİN,
TÜRK HABER-SEN KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR.
 
Hatırlanacağı üzere 6475 sayılı Posta hizmetleri kanunu gereğince Mayıs 2013 tarihinden itibaren PTT Genel Müdürlüğüne açıktan atama ile alınan ve ilk defa deneme süresine (dört ay) tabi olarak çalışan idari hizmet süreli personele, İdari hizmet sözleşmeli personelin sözleşme esasları, sözleşme ücretleri ve fazla çalışmaya ilişkin usul ve esasların, deneme süresindeki personel başlıklı 15. Madde gereğince temel ücret, aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı ve yemek yardımı dışında herhangi bir ücretin ödenmeyeceğine dair hüküm nedeniyle fazla çalışma yaptırılmasına rağmen fazla çalışma ücreti ödenmemesi nedeniyle;

Sendikamız Türk Haber Sen ilgili personele bu hakkın ödenmesi hususunda öncelikle PTT Genel Müdürlüğüne yazı ,ile müracaat etmiş, yukarıda belirtilen usul ve esaslar gerekçe gösterilerek red edilmiş, bunun üzerine sendikamız 17.12.2014 tarihinde Ankara 12. İdare mahkemesine açmış olduğu dava sonucu davanın açıldığı tarihten 60 gün geriye olan 17.10.2014 tarihi itibari ile deneme süresinde fazla mesai yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hakları reel kaybı ile hesaplanarak ödenmişti.
Ancak sendikamız, emeğin karşılığı olan bu hakkın sürenin söz konusu olamayacağı iddiasıyla 17.10.2014 tarihinden geriye Mayıs 2013 tarihi aralığında fazla çalışma yapıp bu hakkını alamayan İdari Hizmet Sözleşmeli personel için, böyle bir uygulamanın hakkaniyete, adalete, anayasa ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 17.10.2014 tarihinden önce deneme süreci içinde yaptırılan fazla mesailere ilişkin ücretlerin geçmişe dönük yasal faiziyle hak sahiplerine ödenmesi için yeniden yargıya başvurduk. Nihayet haklılığımızı bir kez daha tescillerken, haklının hakkını teslim etme ilkemizi de yerine getirmenin gururunu yaşamaktayız.

Mahkeme kararında;
“……..…olayda her ne kadar dava konusu işlemin gerekçesinde, yargı kararının uygulanması amacıyla 17.12.2014 tarihinden geriye doğru 60 gün sayılması sureti ile bulunacak tarih ile 01.01.2016 tarihi arasında dört aylık deneme süresi içerisinde fazla çalışma yapmış sendika üyesi çalışanlara ödeme yapılması gerektiği, 17.10.2014 tarihinden önce yapılan fazla çalışmalar için ise ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığı ileri sürülmesine karşın, yargı kararı ile oluşan yeni hukuki durum karşısında söz konusu fazla çalışma tutarlarının da talep edilebileceği ayrıca 657 sayılı yasanın 4/b maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabileceği mevzuatta belirtilen şartlar altında hukuken kabul edilebilir olmakla birlikte bu fazla çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenemeyeceğini öngören dava konusu işlemin, Anayasaya aykırı olduğu anlaşıldığından, davanın deneme süresi içerisinde hak ettiği fazla çalışma ücretinin ödenmesi talebinin reddine dair dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.
Öte yandan dava konusu işlemin  hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptaline karar verildiğinden davacının söz konusu işlem nedeni ile yoksun kaldığı parasal hakların idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini gerektiği de kuşkusuzdur.”Denilmiştir.

Böylece Türk Haber-Sen, bugüne kadar elde ettiği sayısız kazanıma, idari hizmet sözleşmeli personelimiz için bir yenisini daha eklemiş oldu. Buna göre bütün idari hizmet sözleşmeli personelimiz, tarihi ne olursa olsun 4 aylık deneme sürecinde yaptığı fazla mesailerin ücretini yasal faiziyle birlikte alabilecek.
Birileri, 657, 399, İdari Hizmet Sözleşmeli diye ayrımcılık yaparak kamu çalışanlarını kutuplaştırarak kendilerine menfaat sağlamaya, İdari Hizmet Sözleşmeli personelin sorunlarını yalnızca ajite ederek dedi kodu yaparak, kendilerine reva görülen bu köle sözleşmesine destek olanlara göstermelik kızarak,  istifa etmekten bile korkanların asılsız işler peşinde koştukları bu dönemde bile, biz Türk Haber – Sen olarak lüzumsuz çekişmelere, gereksiz polemiklere girmeden, personel statüsü ayırmadan tüm kamu çalışanlarının hakkını hak olarak görüp, kamu çalışanlarımızın menfaatleri doğrultusunda mücadele ederek, bir hakkın daha sahiplerine teslim edilmesini sağlamaktan dolayı gurur duymaktayız.

Sonuç olarak; Yukarıda bahsettiğimiz gibi Mayıs 2013 tarihinden sonra ilk defa işe başlayan ve dört aylık deneme sürecinde fazla mesai yapmasına rağmen ücretini alamayan tüm mağdur arkadaşlarımızın Türk Haber – Sen işyeri temsilciliklerimizden, Şube ve İl Başkanlıklarımızdan temin edecekleri dilekçeleri başlı müdürlüklerine vererek hak ettikleri fazla mesai ücretlerini talep etmeleri gerekmekte olup, red gelmesi durumunda Sendika üyelerimize ücretsiz olmak üzere sendikalı sendikasız tüm mağdur arkadaşlarımıza sendika şube ve İl başkanlarımıza müracaat etmeleri durumunda hukuki destek verileceğini, önemle duyururuz.
Lafla değil, mücadele ve belge ile sendikacılığa devam ediyoruz.
Destek sizden mücadele bizden.
TÜRK HABER – SEN GENEL MERKEZİ