TÜRK HABER SEN HUKUK BÜROMUZUN AÇIKLAMASI 
 
Türk Haber sen üyelerimizden Nusret KAR, 13.03.2003 tarihinden itibaren PTT A.Ş. Genel Müdürlünde dağıtıcı olarak göreve başladığı halde 13.09.2014 tarihinde yapılan ‘Şef Görevde Yükselme’ sınavına ilişkin başvurusu, “ Nusret Kar’ın 09.02.2011 tarihinden itibaren Baş dağıtıcı olarak görev yaptığı, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin "Görevde Yükselme Sınavına Tabi Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Sartlar" başlıklı 8. maddesinde, Mütercim, Bas dağıtıcı veya Memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak” şartı olduğu, müvekkilin baş dağıtıcı olarak 4 yıllık hizmet süresinin olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine Ankara 18. İdare Mahkeme’sinin 2014/1252 E. Sayılı dosyası aracılığıyla açtığımız iptal davasında Ankara 18. İdare Mahkemesi;
 
“…….Dava konusu olayda, davacının 13/03/2003 tarihinde dağıtıcı olarak göreve başladığı, yukarıda anılan yönetmeliğin "Görev Grupları" başlıklı 5. maddesinde dağıtıcı ve memur kadrolarının aynı görev grubu içinde İdari Hizmetler Grubu içinde yer aldıkları, belirtilen kadrolar es değer kadrolar olduğundan görev grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki geçişlerin görevde yükselme sınavına tabi olacağı, bu haliyle davacının da söz konusu kadroya atanmak için aranan özel Sartlardan olan 4 yıl memur olarak çalışma şartını başvuru tarihi itibariyle gerçekleştirdiği sonucuna varıldığından, davacının görevde yükselme sınavına katılmak istemiyle yaptığı başvurusunun, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca baş dağıtıcı veya memur olarak 4 yıl çalışması şartı gerçekleştirmediğinden bahisle reddine yönelik dava konusu işlemlerde hukuka ve yasal mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Dava konusu işlemin uygulanması halinde, davacının yapılacak olan "Sef Görevde Yükselme Sınavına" katılamayacak olmasından ötürü telafisi güç veya imkansız zararlar oluşacağı tabidir.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına”10.09.2014 tarihinde karar verilmiştir.”
 
PTT A.Ş.’nin, Mahkemenin verdiği bu karar doğrultusunda, Genel İdari Hizmetler Grubunda ( Veznedar, Memur, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Dağıtıcı, Şoför ) görev yapan ve 4 yıl çalışma süresini tamamlamış olan ve sınav başvurusu yapıp da başvuruları reddedilen herkesi sınava alması gerekliliği nedeniyle sınava alınmayarak mağdur edilenler yönünden yeni bir sınavın yapılması gerektiği  kanaatindeyiz.
Nitekim, Anayasanın 138. maddesinin son paragrafında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği şeklinde yer alan hükme paralel olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28. maddesinin 1. fıkrasında; idarenin, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu kuralına yer verilmiştir.
 Yukarıda anılan Anayasa ve Yasa hükümleri ile idare hukuku ilkesi gereği idareler iptal kararının amaç ve kapsamına göre yeni bir işlem yapmak ve iptal edilen işlemden doğan sonuçları ortadan kaldırmak ve önceki hukuki durumun geçerliliğini sağlamakla görevlidir. Bu nedenle, idareler iptal kararlarının amaç ve kapsamı dışında bir işlem tesis edemez. İdarelerin bu amaç dışında başkaca bir tercih ve takdir hakkı yoktur.

Duygu Kılıç ÇAYLI
THS Avukatı
Kılıç Hukuk Bürosu
ANKARA