31.08.2013 günlü ve 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle, ana yönetmelik niteliğindeki; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte, birçok değişiklik yapılmış anılan yönetmelikle ilçe idare şube başkanları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere ibaresi getirilerek bu kadrolar yönetmelik kapsamı dışına çıkarılmıştır.
Belirtilen yönetmelikle sözlü sınav ibaresine yer verilerek şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacakların sözlü sınava tabi tutulacağı esasa bağlanmış yazılı sınava rağmen sözlü sınav bir tercih nedeni olarak ortaya konmuştur.
Ayrıca;  yönetmeliğin başka bir hükmü ile ana yönetmelikte yer alan sınava itiraz müessesesi ortadan kaldırılmış itirazsız bir sınav öngörülmüştür.Kariyer liyakat ilkelerine aykırı sübjektif değerlendirmelere neden olacak, usul ve esasları tespit edilemeyen sözlü sınavla tercihin söz konusu olduğu yönetmelik hükümlerine karşı Konfederasyonumuza bağlı Türk Enerji-Sen ve Türk Eğitim Sen adına yürütmeyi durdurmalı iptal davası açılmış Danıştay 5. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.
           
GÖREVDE YÜKSELME SINAVINDA SÖZLÜ SINAV TEK BAŞINA BELİRLEYİCİ OLAMAZ
                        İptali istenen yönetmeliğin 12/B maddesinde yer alan sözlü sınav ibaresi şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar yönünden sadece sözlü sınav ile belirlenen başarı puanının esas alınması sözlü sınavın tamamlayıcı nitelikte olması somut olarak değerlendirilecek ve adaylar arasında objektifliği sağlayabilecek nesnel bir değerlendirme ölçütü olan yazılı sınavdaki puanın, yerine başarı kriteri daha muğlak sözlü sınavın tercih edilmesi, Anayasanın 2. Maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde etkin yargısal denetimi engellediği gerekçesi ile hukuka aykırı bulunmuştur.
 
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ  ESASLARINA DAİR  GENEL YÖNETMELİK  KAPSAMINDAKİ TÜM KURUMLAR   MAHKEME KARARINI DİKKATE ALMALI VE  KENDİ YÖNETMELİKLERİNDE GEREKLİ DÜZELTMELERİ DERHAL YAPMALIDIR
            Sonuç itibariyle ana yönetmeliğe dair yürütmeyi durdurma kararı kurumların çıkaracağı her bir yönetmeliği doğrudan ilgilendirmekte kurumların bu karara aykırı çıkaracakları yönetmeliğin her biri için  iptal davası  açılması söz konusu olacaktır.
Sendikamız  konunun takipçisi olup, üyelerimizi mağduriyetine uğratacak bu hususta her türlü girişimi yapılacaktır.

KARAR FOTOKOPİLERİ