DANIŞTAY TRT’DE GİYİM YARDIMI ÖDEMESİNE İLİŞKİN İKİ AYLIK ÇALIŞMA ŞARTINI İPTAL ETTİ 

 

Bilindiği üzere;  TRT de çalışan personele giyim yardımıKurum yönetimi ve o dönemde yetkili sendika olan Türk Haber – Sen arasında imzalanan komisyon kararına göre tüm TRT çalışanlarına ilk defa ödenmiştir. Kuşkusuz bu ödeme bir ilktir ve Türk Haber-Sen’in dönem itibariyle bir kazanımıdır. 

Ancak; günümüz itibariyle yetkili sendikanın imza attığı komisyon raporu ile,  giyim yardımı fiilen yayında görev yapanlara “en az iki ay bu görevi fiilen yapıyor olması” şartı ile verilmeye çalışılmıştır. 

Sendikamız bu konuda TRT’nin yayın kuruluşu olması nedeniyle tüm çalışanlarının bu haktan yararlanması gerektiğini savunmasına ve toplu sözleşme maddesinde süre sınırlaması olmamasına rağmen, YETKİLENDİRİLMİŞ SENDİKAhaddini aşarak kurum lehine olacak “iki aylık çalışma şartı” na imza atarak bilinçli olarak çalışanların aleyhine karar almıştır. 

 Sendika olarak sorumluluğumuzun kamu çalışanlarının hak ve menfaatini korumak olduğunu bilincindeyiz. Ancak ne yazık ki, söz de yetkili özde ise, esamesi bile okunmayan, KAMU ÇALIŞANLARINI ALDATAN haklarını geriye götüren bu konuda imzasını esirgemeyen sendikanın uygulamalarında siz değerli çalışanlarını korumakta en temel görevlerimizden biridir. 

Bu nedenle sarı sendikanın şerh bile koymadan kabul ettiği kazanılmış haklarımızın yok edilmesine müsaade etmeyip, sendikamızca aşağıda belirttiğimiz gerekçelerle yetkilendirilmiş sendikanın kamu çalışanlarımız hakları üzerindeki tahribatları iptal için yargıya gidilmiş, şimdilik giyim yardımı ödemelerinde “İKİ AYLIK ÇALIŞMA ŞARTINI” ibaresi hakkında mahkemeden yürürlüğü durdurma kararı aldık. Tüm TRT çalışanının bu haktan yararlanması hususundaki kısım ise esastan görüşülmeye devam etmektedir.  

 Kısaca bahsetmek gerekirse; TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına ilişkin usul ve esasların kapsam başlıklı 3. Maddesinde geçen “en az iki ay ibaresinin” sorumluluk başlıklı 10. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendinin, bu bende dayanarak tespit edilen ekli çizelgenin (diğer unvanlara yer verilmemesi, eksik düzenleme nedeniyle), aylıksız izin başlıklı 12. Maddesinin öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve bilahare iptali talebi ile dava açılmıştı. 

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına ilişkin Usul ve Esasların "Kapsam" başlıklı 3. maddesinde, "Bu Usul ve Esaslar, Kurum personelinden yayında ve verici istasyonlarında çalışanlardan; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun değişik 16 ncı maddesi ile düzenlenen birimlerin amirleri, Ankara Radyosu Müdürlüğü için ise Ankara Radyosu Müdürü tarafından tespit edilen, yayında ve verici istasyonlarında en az iki ay çalışan personeli kapsar." şeklinde düzenleme yer almaktaydı. 

Danıştay 11. Dairesi belirtilen konuyla ilgili olarak, Toplu Sözleşme hükmünde, giyim malzemelerinin standartları ile hangi personelin ne kadar süreyle, bu yardımdan yararlanacağına ilişkin belirleme yapmaya ilişkin usul ve esasların kararlaştırılacağı öngörülmekle birlikte; giyim yardımından yararlanacak personel için asgari çalışma süresi şartı ile ilgili bir düzenlemeye cevaz verilmediği; diğer bir deyişle, anılan yardımdan yararlanabilmek için Kurumda çalışma süresi ile ilgili herhangi bir sınırlama yer almadığı gerekçesi ile söz konusu hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 

Sonuç itibariyle, giyim yardımına ilişkin kısıtlama olarak ifade edilen 2 aylık sürenin ortadan kalkması ile, kurumda şartları taşıyan herkes süre sınırlaması olmaksızın giyim yardımından faydalanacaktır.   

Tüm TRT çalışanlarının bu haktan yararlanması için, açılan İptal davası aynı zaman da esastan devam etmektedir. 

 

TRT çalışanlarımıza duyurulur.  

Saygılarımızla 

Türk Haber – Sen Genel Merkezi 

Yönetim Kurulu