Hatay İskenderun’da çalışan sendikamızın üyesi arkadaşımızdan hatalı ödeme yapıldığı iddiası ile kesilen para mahkeme kararı ile tekrar arkadaşımıza iade edildi.
 
 Kurum arkadaşımızdan kendisine hatalı ödeme yapıldığını bildirerek maaşından 169,23 tl’yi kesti. Arkadaşımız sendikamızın avukatına başvurarak bu kesintiye itiraz etti. Ve yanlışlık mahkemeden döndü, kurumun kesmiş olduğu para tekrar arkadaşımıza iade edildi. Örnek dava aşağıdadır.
 
T. C.
HATAY İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/1441 KARAR NO : 2013/1107
 
 D AVACI : ………………[VEKİLİ] : AV. MUHSİN ÖZKALE İnönü Cad. Günep Plaza Kat:1 No:102 Seyhan/ADANA
 
 D AVALI : PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEKİLİ : Av. EMRE GÜL TÜRKER Adana PTT Başmüdürlüğü Seyhan/ADANA
 
 DAVANIN ÖZETİ : İskenderun PTT Merkez Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacı tarafından, kendisine hatalı olarak ödendiği iddia edilen 169,23 TL'nin maaşından kesilmesine yönelik davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu, ilgili Danıştay kararı uyarınca ancak belli durumlarda ödemenin geri istenebileceği iddialarıyla iptali ile yapılan kesintinin yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi istenilmektedir.
 
S AVUNMANIN ÖZETİ : Davacıya 15.04.2011-14.07.2011 tarihleri arasında ve Mart- Nisan 2012 dönemlerinde fazla ücret ödemesi yapıldığı, bu nedenle anılan ödemelerin davacının maaşından kesilerek tahsil edilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Hatay İdare Mahkemesi Hakimliğince işin gereği düşünüldü; Dava dosyasının incelenmesinden, davacının İskenderun PTT Merkez Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı, kendisine 15.04.2011-14.07.2011 tarihleri arasında yanlış ücret skalası üzerinden 148,02 TL fazla ödeme yapıldığı, yine Mart-Nisan 2012 aylarında da toplam 5,52 TL fazla ücret ödemesi yapıldığından bahisle toplam 153,54 TL'ye 15,69 TL yasal faiz ilavesi ile birlikte 169,23 TL'nin 15.07.2012 tarihinde davacının maaşından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiği, bunun üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Olayda, uyuşmazlığın Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararı çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere bu kararda; idarece hukuka aykırı bir biçimde kamu personeline yapılan muhtelif ödemelerin ilgili personelden, işlem tarihinden geriye dönük 60 günlük dava açma süresi içinde geri istenebileceği, bu süreyi aşan ödemelerin ise ancak açık hata, hile, ikrah gibi durumlarda istenebileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede olaya bakıldığında, davacıya 2011 yılında ve Mart-Nisan 2012 dönemlerinde yapılan ödemelerin düşük miktarlarda ve davacı tarafından anlaşılamayacak düzeyde olduğu, bu takdirde ise yukarıda belirtildiği üzere davacının hilesi, ikrahı veya idarenin davacı tarafından açıkça anlaşılabilecek açık bir hatasının olayda söz konusu olmadığı açık olup, şu halde yukarıda aktarılan içtihada göre davacıdan ancak işlem tarihinden geriye dönük 60 içinde kalan fazla ödemelerin geri alınabileceği tabiidir. Bu durumda, davacıdan geri ödemenin tahsili işleminin idarenin savunmasında belirtildiği üzere Temmuz 2012'de yapıldığı ve fakat hatalı olduğu belirtilen en son ödemenin ise Nisan 2012'de yapıldığı anlaşılmakla, davalı idarece söz konusu 60 günlük sürenin öncesindeki fazla ödemelerin tahsili yoluna gidildiği, bu durumun ise yukarıda anılan içtihada aykırı olduğu, başka bir deyişle fazla ödeme olarak gösterilen 169,23 TL'nin davacının maaşından kesinti yapılmak suretiyle tahsiline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Öte yandan Anayasanın 125. maddesi uyarınca, davalı idarece dava konusu işlem kapsamında davacıdan kesilen tutarın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerektiği de açıktır. Açıklanan nedenlerle , d ava konusu işlemin iptaline, davacının tazminat isteminin kabul edilerek davalı idarece dava konusu işlem kapsamında davacının maaşından kesilen tutarın kesintinin yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine , aşağıda dökümü yapılan 90 , 2 0 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 660,00 TL vekalet ücretinin d avalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğin i izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 27/05/2013 tarihinde karar verildi.
HAKİM LEVENT AKDOĞAN 101785
YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvuru Harcı :Karar Harcı :  21,15 TL 2 1 ,15TL   
[V][e][kalet][ ][Harcı]:            3,30 TL          
Posta Gideri:           4 4 ,6 0 TL              TOPLAM:              90 ,2 0 TL