Şirketimiz Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun vediğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Postave Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet SözleşmeliPersonel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere Ek-1 listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleribelirtilen pozisyonlara 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girenadaylar arasından 1.113 adet Gişe ve Büro Görevlisi ile 637 adet Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet SözleşmeliPersonel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyalgüvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 5901sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariçolmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekizyaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 18/04/1983tarihindensonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamuhaklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 5237sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsabile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapiscezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananmalvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikleilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmişise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
e)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
f)Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihiitibariyle mezun olmak).
g) Yapılacak”sözlü sınavda” başarılı olmak.
ğ) Dahaönce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile iştençıkarılmış olmamak.
h) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmekiçin en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarınınveya denkliği YÖK tarafından kabuledilmiş yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilenbölümlerin birinden mezun olmak.
2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görevyapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlıkkurulu raporu ile belgelemek.
3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
b) Dağıtıcıpozisyonuna başvurabilmek için;
1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındakiokulların Ek-3 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücübelgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahipolmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt SürücüSertifikasına son başvuru tarihi olan 23/04/2017 tarihi itibariyle sahipolmak.)
3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında postadağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ilebelgelemek,
4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puanalmış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1-Başvurular, 18-23 Nisan 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacak olupadaylar en fazla 25 (yirmibeş) tercih yapabilecektir.
NOT: Şirketimizinyapmış olduğu 2017/1 personel alımı sözlü sınavı sonucunda asil olarak atanmayahak kazanan ve sözlü sınavaçağrılan adaylardan ilanda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaatedenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti olmaksızın sözlü sınavakatılmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Sözlü sınava, KPSS puanı ve tercihleri esasalınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday çağrılacak olup, son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlüsınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi bilahare açıklanacak olupŞirketimizin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca cep telefonlarınaSMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.
3- Sözlü sınava adaylarfotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi (nüfuscüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) ile girebilecektir. Ayrıca; dağıtıcı adayları Bve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz edeceklerdir. (B ve A2 Sürücü Belgelerinin olmaması halinde,bunlara ilişkin Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikalarının fotokopileri ile geçicisürücü belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.)
4- Sınav notu;KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
5-Sözlü sınava katılanlar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınavsonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecektir. Sınav kurulu tarafından itirazlaren geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
6- Sınav notu en yüksek olandan başlamaküzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.
Puanların eşit olmasıhalinde;
KPSS puanı yüksek olan,
KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
Adayın ataması yapılır.

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumunagöre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde (ilçe yerleşimleri dedahil) görevlendirilecektir.

7- İlanedilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir.Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevindenayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır.Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkısona erecektir.
8- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeleristenir;

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçbelgesinin internet çıktısı,
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin mezunolduğu okul veya noter onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halindefotokopisi Şirket tarafından onaylanarak aslı iade edilecektir.)
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dairbeyan,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e) İş isteme beyannamesi,
f) Mal bildirim beyannamesi,
g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakıncaolmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetleyükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücübelgesi,
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu(2 suret),

GENEL HÜKÜMLER

1) Asil olarak yerleşen adaylar, sözlü sınavsonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde 8 inci maddede istenen belgelerlebirlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Biriminemüracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.
2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecekadayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup,adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisindegöreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça busüre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlikhariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaişlemi iptal edilecektir.
3) Atamasıgerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresinitamamlamadan başka bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktansonra evlenenler 6 aylık fiili görev sürelerini müteakip eş durumu nakiltalebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas alınarakdeğerlendirilir. Atama tarihinde evliolanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunamayacaklarındanbu hususu göz önüne alarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.
4) Posta ve Telgraf Teşkilatı AnonimŞirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda Uygulanacak Usul veEsasların 11’inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilandabelirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığıhalde mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personelalımında başvuruları kabul edilmeyecektir.
NOT:Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde,adaylara SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca,Şirketimizin internet adresinden (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) duyurulacaktır.
İlanen duyurulur.

Ek-1: PozisyonlarınBirimlere Göre Dağılımını Gösterir Liste (Tıklayınız),
Ek-2: Gişe ve Büro Görevlisiİçin Yükseköğrenim Kurumlarının Alım Yapılacak Bölümlerini Gösterir Liste (Tıklayınız),
Ek-3: Dağıtıcı İçin YükseköğrenimKurumlarının Alım Yapılacak Bölümlerini Gösterir Liste (Tıklayınız)