PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE!
PTT PERSONELİNİN ANAYASAL HAKKI OLAN
YILLIK İZİNLERİ
MOBBİNG  İLE GASP EDİLİYOR..
 
PTT Personelinin hemen hemen tamamının başlıca sorunlarından biri yıllık izinlerin kullanılamaması olarak tespit edilmiştir.
 
Her yıl PTT Genel Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde yayınlanan tebliğde belirtildiği gibi “dinlenmek çalışanın hakkıdır” sözünü hemen hemen birçok yönetici görmemezlikten gelmekte, yine aynı tebliğde özellikle 399 sayılı KHK ile çalışan personelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılmadığı ve Anayasal hak olduğu vurgulanmakta,
Ayrıca Tüm başmüdürlüklere izin cetveli yapılarak genel Müdürlüğün ilgili dairesine gönderilmesi talep edilmektedir.
 
Sendika olarak bu tebliğleri haber yaparak personele duyurmamıza rağmen, özellikle personel eksikliği nedeniyle yıllık izin cetvelinin yapılması mümkün olmadığı ve izinlerin kullandırılamadığı ap açık ortadadır.
 
Tebliğ yayınlanmakta ve cevapları toplanmakta ise de kontrol ve yaptırım anlamında sonuca gidilmediği müddetce  bu alış - veriş yalnızca çalışan, üreten alın teri döken personelin haklarının gasp edilmesinden başka bir sonuç çıkarmamaktadır.
 
Yaptığımız çalışmalarda personelin tamamına yakını ya hiç izin kullanamadığını yada çok zorunlu izine çıkmaları gerektiğinde ise adeta dilenci durumuna düşerek yalvar yakar birkaç gün kullanabildiğini ifade ederek, izin kullanma şartlarını ise kendilerinin sağladığını ifade etmişlerdir.
 
Özellikle Dağıtım hizmeti veren personelden izine çıkacak olan yöneticisinin “yerine adam bul” demesi üzerine izin kağıdını imzalatmadan önce izin kağıdının arkasına kendisine ait cihetin kim tarafından yapılacağını ve cihetin dağıtımını yapacak personelden “sen git ben hallederim” anlamında taahhüt imzası alınması zorunluluğu getirilmiş, yönetici sorumluluğunu personele yıkmış, personel arasında “sen benim işimi yaptın/yapmadın” ayrışmasına sebebiyet vererek işyeri huzurunun bozulmasına kadar gitmektedir.
 
İzine çıkan personelin üzerine, izindeyken evrak zimmeti yapılarak, görevde olmadığı günlerin hesabı sorulmakta disiplin cezaları ile baskı yapılmaktadır.
PTT Genel Müdürlüğü ile yaptığımız şifahi görüşmeler de izinlerin kullandırılması hususunda defalarca genelge çıkarıldığını, yerel anlamda yaşanan sıkıntıların yerel yönetimler tarafından çıkarıldığını bilgilerinin olmadığını ifade etmekte ise de genelge çıktıktan sonra emre itaatsizlik ve mevzuata aykırı haraket etmekten dolayı hiçbir yönetici hakkında işlem görülmemiştir.
 
PTT Genel Müdürlüğünün konuya daha duyarlı davranmasını ve mağdur olan personelin tespit edilerek, özellikle izinleri bilinçli olarak gasp edilenlerin hakları konusunda bir inceleme başlatılarak, izin kullanamamalarının önündeki engel kim ya da hangi şartlara göre engellendiğinin belirlenmesi ve akabinde disiplin işleminin çalıştırılması haklının hakkını teslim etme anlamında önem arz etmektedir.
 
Kamu çalışanlarımızın Anayasal hakları olan yıllık izinleri ile ilgili herhangi ilave bir taahhüt imzalamasına gerek olmadığı, haklarını tüm personel arasında yapılacak sıra veya varsa yıllık izin kullanım cetveline göre kullanacaklarını bilmeleri,
Aksi durumla karşılaşılması durumunda müdürlüklerine izin kullanamadıklarını ve kullanmak istediklerini belirten bir dilekçe ile müracaat ederek, sonucuna göre üyelerimizin hukuki destek için sendikamıza müracaat etmelerini önemle rica eder.
 
Çalışmalarınızda başarılar dileriz.
 
 
 
 
 
 
DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 
 
 
………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE
 
                                                   ………………………….
 
 
 
Kurumumuzda ………… ünvanı ile görev yapmaktayım, Anayasal haklarım, Başbakanlık ve PTT Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili genelgeleri ve dinlenme hakkım gereği  2016 yılına ait yıllık iznimden kalan ………… gün iznimi yıl sonuna kadar müdürlüğümün uygun gördüğü zaman diliminde kullanmak istiyorum.
 
Gereğini arz ederim.  …./ …. / 2016
 
 
 
                                                                                                                                                             imza
ADRES                                                                                                                            Adı  Soyadı
                                                                                                                                             Unvan
Sicil no