PTT ANONİM ŞİRKETİ PERSONELİNDEN UNVAN YÜKSELME SINAVINA (ŞEF) MÜRACAAT ETMESİ GEREKEN PERSONELE DUYURU….
PTT anonim şirketi personelinden ÖZELLİKLE Şef Unvan Yükselme sınavına katılacak personelde aranan şartlarda Memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak.” cümlesinde Dağıtıcı , Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför kadrolarında geçen sürenin sayılıp sayılmayacağı tereddütleri devam etmekte, konu ile ilgili  sendikamıza gelen sorulardan görüş bildirme zorunluluğu hasıl olmuştur. 
SENDİKAMIZIN GÖRÜŞÜ;
PTT Anonim Şirketi tarafından şef görevde yükselme sınavı ile ilgili duyuru 07.05.2014 tarihinde yapılmıştı. Yapılacak olan sınava, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre müracaat yapılması istenmiştir.
İlgili Yönetmeliğin 5. Maddesi a) bendi 5. Sırasındak bulunan  şef pozisyonu aşağıda belirtilen Görev Gruplarından YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBUnda bulunmaktadır.
 
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR
Görev grupları
MADDE 5 – (Değişik:RG-12/4/2012-28262)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda gösterilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube Müdürü, Müdür,
2) Müdür Yardımcısı,
3) Uzman,
4) Amir,
5) Şef, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi,
6) Başdağıtıcı.
 
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri.
c) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Başmühendis,
2) Teknik Uzman,
3) Teknik Amir,
4) Başteknisyen.
 
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
2) Sistem Programcısı.
 
d) İdari Hizmetler Grubu;
1) Veznedar, Memur,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
3) Dağıtıcı,
4) Şoför.
 
e) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Aşçı, Hizmetli
 
YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBU  Şef  unvan değişikliğine atanacaklarda aranan şartlar ise GENEL İDARİ HİZMETLER sınıfında bulunanlardan, yalnızca Veznedar ve Memur olarak belirtilmektedir.
 
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartların g bendinde
 
g) (Değişik:RG-12/4/2012-28262) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Veznedar olarak en az üç yıl çalışmış olmak veya,
3) Mütercim, Başdağıtıcı veya Memur olarak en az dört yıl çalışmış olmak.
 
Halbuki Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Görev gruplarında
d) İDARİ HİZMETLER GRUBU;
1) Veznedar, Memur,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
3) Dağıtıcı,
4) Şoför.          
OLARAK BELİRTİLMEKTEDİR.
 
.
Buna göre;
Yönetim Hizmetleri Gurubunda bulunan Şef sınavına İDARİ HİZMET GRUBUNDA bulunan tüm unvanların müracaat edebilmesi gerekmektedir. İçlerinden yalnızca veznedar veya Memurun alınması eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamadır.
 
                Sendikamızca yapılan değerlendirmede Genel İdari Hizmetler grubunda bulunan tüm personelin memur ünvanında olduğu,   Memur, Dağıtıcı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Şoför Memuriyete giriş ünvanı olup,KPSS ile kuruma giriş kademesinden başlamasıdır. Memurluk diğer Genel İdari Hizmet sınıfında bulunan ünvanlardan bir üst unvan değildir.
Memur dışında kalan diğer ünvanların yeniden bir memur sınavına tabi tutulmasının da yanlış olduğu gibi memurdan sonra bir üst unvan olan Şef sınavına yalnızca Veznedar, Mütercim, Başdağıtıcı ve Memur ünvanlarının alınıp, Dağıtıcı, Koruma Güvenlik Görevlisi ve Şoförün alınmaması eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturmaktadır.

SONUÇ OLARAK ;
Açıktan atama ile Kuruma memur olarak başlayan ve Yukarıda GENEL İDARİ HİZMET GRUBU’nda bulunan tüm ünvanların, yapılacak olan Şeflik sınavına katılmak için belirtilen süre içerisinde müracaat etmeleri ve  sınava katılma hakkının kazanılması gerektiği, aksi durumda sendikamızca müracaat sonrası hukuki haklarının doğacağı değerlendirilmekte olup, Müracaat eden ilgili personelin HAK’larının takipçisi olacağımızı ve hukuki yardımda bulunacağımızı Tüm ilgili Kamu Çalışanlarımıza duyurulur.

TÜRK HABER SEN YÖNETİM KURULU