TÜRK HABER-SEN’DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA Sendikamız Türk Haber-Sen tarafından 12.04.2018 Tarihinde Davalı PTT A.Ş Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin aşağıda belirtilen maddelerinin iptali talebiyle, Danıştay on ikinci Dairesinin 2018/1775E dosyasında yürütmeyi durdurma talepli olarak iptal davası açılmıştır. Dava konusu yönetmeliğin aşağıda belirtilen maddelerine dava açılmış olup belirtilen hükümler hakkında, Danıştay 12. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir;

YÖNETMELİĞİN İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR BAŞLIKLI 9. MADDESİNDE YER ALAN “ POZİSYON VE İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE PERSONEL ALIMI YAPILAN SINAV SONUCUNDA BAŞARILI OLANLARDAN VEYA PTT’NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLARDA DENEYİMLİ KİŞİLER ARASINDAN YAPILIR”  İBARESİ VE DENEYİMLİ PERSONEL İSTİHDAMI BAŞLIKLI 19. MADDESİ

Yürütmeyi Durdurma kararı verilen yönetmelik hükmü, bir taraftan sınav sonucu elaman alımını düzenlerken, diğer taraftan sınavsız deneyimin neye göre ölçüldüğü belli olmayan hatta deneyimliler arasından personel seçiminin hangi esaslara göre yapılacağını ortaya koymayan istihdam biçimini düzenlemektedir. Söz konusu yönetmelik hükmünün başlı başına kendi içerisinde çelişki içerdiği gibi, işe girmede fırsat eşitliği olarak ifade bulan genel anlamda ise Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.

YÖNETMELİĞİN GİRİŞ SINAVI BAŞLIKLI 11. MADDESİNDE; YAZILI, MÜLAKAT VE UYGULAMALI SINAV ŞEKİLLERİNDEN BİR VEYA BİR KAÇI İLE SINAV YAPILABİLECEĞİ BEYANINA YER VERİLEREK, BU MADDE İLE BAĞLANTILI OLARAK, SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞLIKLI YÖNETMELİĞİN 17. MADDESİ DÜZENLEMEKTEDİR.

Yürütmesinin durdurulmasına karar verilen, yönetmelik hükümleri; idareye sübjektif değerlendirme imkânı veren, objektif kriterlerden uzak hükümler ihtiva etmekte olup, kariyer ve liyakat ilkesine uygun olarak ilerlemesi gereken idare örgütünün mesleğe başlama aşamasında bu ilkelerden uzak bir yapı arz etmesine, eşitsiz uygulamalara neden olmaktadır. Sözlü ve uygulamalı sınav adı altında hukuksuz atamaların yapıldığı tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir.

YÖNETMELİĞİN 74. MADDESİNDE; GÖREVDE YÜKSELME KOŞULLARI İFADE EDİLMİŞ SINAVSIZ YAPILACAK ATAMALARI DÜZENLEMEKTEDİR.

İlgili düzenleme ile;İŞTİRAKLER BAŞKANI, I. HUKUK MÜŞAVİRİ, DAİRE BAŞKANI, BİRİM SORUMLUSU, HUKUK MÜŞAVİRİ, İŞRİRAKLER BAŞKAN YARDIMCISI, DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI, MÜŞAVİR, BAŞMÜDÜR, BAŞMÜDÜR YARDIMCISI, HUKUK MÜDÜRÜ, TEKNİK MÜDÜR, ŞUBE MÜDÜRÜ, ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, KONTROLÖR, MÜDÜR, BAŞPOSTACI POZİSİYONUNDA çalışanların sınavsız atanabileceğini hükme bağlamıştır. Yürütmeyi durdurma kararı ile;  sınavsız yönetici atanması uygulaması sona ermiştir.

Kamu hizmeti sunan kurumda kariyer ve liyakatin esas olması gerekirken, bunu sağlamanın yolunun da belli şartları sağlayanların sınava girmesi gerekliliği iken günümüz itibariyle birçok yönetici belli sendikaların etkisi ile üst görevlere atanmışlardır. Kariyer ve liyakat ilkesini zedeleyecek şekilde bir düzenlemeye gidilmiştir. Kariyer ve liyakat ilkesine göre ilerleyen kamu yaşamında eşitler arasında adil bir yarışma imkânını ortadan kaldıran sübjektif değerlendirmelere açık düzenleme açıkça hukuka aykırıdır.

YÖNETMELİĞİN 78/Ç MADDESİNDE DİSİPLİN CEZALARININ ÇEŞİTLERİ 82. MADDESİNDE YILLIK ÜCRET ARTIŞINDAN YARARLANDIRMAMA DİSİPLİN CEZASI DÜZENLENMİŞTİR

DÜZENLEMEYE GÖRE PERSONELİN ÜCRETLERDE YAPILACAK İLK ARTIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN TOPLAM BİR VEYA İKİ YIL SÜREYLE SINIRLI OLMAK ÜZERE ÜCRETİ DONDURULACAKTI

657 sayılı kanun ve 399 sayılı KHK olarak ifade edilen düzenlemelerde; çalışanın yıllık ücret artışından faydalandırılmasına engel nitelikte bir düzenleme yer almamaktadır. Belirtilen düzenlemelerde “aylıktan kesme” disiplin cezası mevcut olup, nitekim dava konusu yönetmelik hükümlerinde de “ücret kesimi” düzenlenmiştir. Düzenleme bu yönde iken davalı idare, “yıllık ücret artışından yararlandırılmama” disiplin cezası tesis ederek, sonuçları itibariyle, hukuk ve hakkaniyetle bağdaşmayan uygulamalara yol açmıştır. Çalışanın bir kez dahi olsa yıllık ücret artışından faydalandırılmaması, kendisi ile eş değer olarak çalışan bir diğer çalışan arasındaki ücret farkının oluşmasına, dahası bu farkın, mağduriyet olarak disiplin cezası alan personelin çalışma hayatınca devam etmesine yol açacaktır.

YÖNETMELİĞİN 110. MADDESİNDE SÖZLEŞMENİN YENİLENMEMESİ DÜZENLENMİŞTİR.

İlgili personelin sözleşmesinin yenilenmesi; kendinden kaynaklanmayan hususlara bağlanmakta; ekonomik işlem hacminin daralması, kapatılan işyerlerinde görev yapan personelin hizmetinden başka şekilde faydalanmasının mümkün olmaması gibi değişken durumlar sözleşme yenilenmemesine gerekçe olarak sunulmakta, sözleşmesi yenilenmeyecek personelin tespitinde ise; emeklilik durumu, performans değerlendirme raporlarının dikkate alınacağı düzenlenmektedir. Tüm bu düzenlemeler, sözleşme feshi gerektirmeyen kişiden kaynaklanmayan düzenlemelerdir, iş güvencesi yönetmelik hükümleri ile hiçe sayılmakta, çalışanların kuruma sağladıkları katkı ve emek hiçe sayılmaktadır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ GEREKÇESİ

Danıştay 12. Daire 2018/1775 E Dosyasında;  Yürütmeyi Durdurma gerekçesi olarak, kurumun halen kamu tüzel kişiliği sıfatını koruduğu ve ülke çapında faaliyet gösteren PTT personelinin işe alınması, görevde yükselmesi, disiplin cezaları ve sözleşmenin yenilenip yenilenmemesine ilişkin hususları düzenleyen dava konusu yönetmeliğin kamu personeline ait genel hükümleri kapsadığı sonucuna varılmıştır. Hükmüne varılarak, iptali istenen yönetmelik hükümlerinin belirtilen nedenle Resmi gazetede yayımlanması gerektiğine hükmedilmiştir.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ ŞİMDİ NE OLACAK?

Anayasanın 138. maddesinin son paragrafında, “yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği” Hükmü yer almaktadır. Anayasanın 138. Maddesine paralel olarak düzenlenen; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 28. maddesinin 1. Fıkrasında ise; “idarenin, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının gereklerine göre gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği” kuralına yer verilmiştir. Ayrıca; yürütmeyi durdurma kararları, iptali talep edilen işlem ile ona bağlı işlemleri durduran ve işlemin tesis edildiği tarihten önceki hukuki durumun geçerliliğini sağlayan, iptal kararı ile aynı sonuçları doğuran nitelikteki kararlardır ve bu durum bir idare hukuki ilkesi olarak idarelerce göz önüne alınmak zorundadır. Özetle PTT yargı kararının gereğini yerine getirmekle mükelleftir. Yargı kararlarının yerine getirilmemesi halinde, sorumlu idarecilerin Türk Ceza kanunu bakımından da sorumlu olacağı açıktır.

Danıştay 12. Dairesi  kararı ile; idarenin, evrensel nitelikteki ve anayasal norm niteliğindeki eşitlik ilkesine aykırı  işlem tesis etmesinin önüne geçilmiştir. Kariyer ve liyakat ilkesine göre ilerleyen devlet teşkilatında,kamu  görevine yeni başlayacakların eşit  şartlara tabi tutulmamalarının sonuçlarının tüm kamu yaşamını etkileyeceği açıktır. İdare makamları tüm faaliyetlerinde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar. İdare serbest olduğu konularda dahi aynı veya benzer durumda olan kişi ve olaylar hakkında eşit uygulamayı sağlamak için objektif düzenlemeler yapmak zorundadır. İdarenin aksine tutumu düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin dayandığı eşitlik ilkesine aykırıdır.

Alınan bu karar ile Türk Haber-Sen olarak; bir haksızlığın önüne geçilmesi hususunda önemli bir adım atılmış,  konunun temelden çözülmesi yoluna gidilmiştir. Kuşkusuz ki; açılan bu davanın amacı, her kim olursa olsun, ilgili herkesin; hakkı üstün tutan uygulamalara, tabi olmasını sağlamak, bir başka zaman haksızlığa uğramamalarını hüküm altına almaktır.

Sonuç olarak;  PTT A.Ş yargı kararının gereğini yerine getirerek, hukuka saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan ve uygulayan bir kurum olduğunu göstermelidir.