BAŞDAĞITICI GÖREVDE YÜKSELMESINAVI
SORU VE CEVAPLARININ YAYINLANMASI ELZEM OLMUŞTUR.
 
07.02.2015 tarihinde Konya Selçuk Üniversitesinde yapılan BAŞDAĞITICI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI  sonuçları 12.02.2015 tarihinde ik.ptt.gov.tr  adresinde açıklanmış, ancak açıklanan sonuçlar sonrasında web sitesinden kaldırılmıştır. Sendikamıza gelen şikayetlerden; sınava girmemiş adaylara puan verildiği ve bundan dolayı listenin yayından kaldırıldığı ifade edilmiştir.
 
Daha önceki yayınlamış olduğumuz haberimizde sorumlularından geçerli bir açıklama beklediğimizi ifade etmiştik.
 
Konu ile ilgili İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca akşam üzeri (13.02.2015) bir açıklama yapılmıştır.

 
 
 Yetersiz açıklamada sınava girmeden puanlandırılan adayların listeye nasıl girdiği konusunda bilgi verilmemiştir. Bekliyoruz.
 
İlgili dairenin yapması gereken İVEDİLİKLE sınav soru ve cevaplarını yayınlaması ve adayların şeffaf değerlendirme yapmalarının önünün açılmasıdır.
 
Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında da belirtildiği gibi; Hukuki güvenlik ile belirlilik ilkeleri, hukuk devletinin önkoşullarındandır. Kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlik ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. Belirlilik ilkesi ise yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasını, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu önlem içermesini ifade etmektedir. Bu bakımdan, kanunun metni, bireylerin, gerektiğinde hukuki yardım almak suretiyle, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine imkân verecek düzeyde olmalıdır. Dolayısıyla, uygulanması öncesinde kanunun, muhtemel etki ve sonuçlarının yeterli derecede öngörülebilir olması gereklidir.
 
Daha önce de talep ettiğimiz sınav soru ve cevaplarının yayınlanmaması gizlilik ilkesine dayandırılarak yayınlanmamış ve mağdur olan personelin halen daha güven duymadığı bir gerçektir.
Halbu ki
ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda soruları açıklaması "Bilgi Edinme Kanunu"kapsamından çıkarılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, ÖSYM'nin uyguladığı bu hükmü iptal ederek, yürürlüğünü durdurmuştur.
 
"Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamı dışında bırakılmasını öngören kanun hükmünü Anayasa'ya aykırı bulmuş ve iptal etmiştir.
 
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
 
Dolayısıyla;
Açıklık ve belirlilik ilkesi gereği; Konya Selçuk Üniversitesinde yapılan Başdağıtıcı Görevde Yükselme Sınavı  sonuçlarının web sitesinden kaldırılması ve soruları ile cevaplarının yayınlanmaması hukuka ve mevzuata aykırıdır.
 
AÇIK TALEBİMİZ
07.02.2015 tarihinde yapılan Başdağıtıcı Sınav sorularının, cevaplarının ve atamaların açık bir şekilde yayınlayarak herhangi bir şaibeye meydan verilmemesi gerekli hassasiyetin gösterilmesidir.
 
Konu ile ilgili PTT Genel Müdürlüğüne resmi yazı yazılmıştır.