Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda (TRT) Yapım ve Yayın hizmetlerinde görev yapan personelin Toplu Sözleşme metniyle bağıtlanan ve aylık ilave alması gereken 100 TL’nin ödenmemesi nedeniyle yaşanan kaosu Türk Haber-Sen yargı eliyle kesinleştirdi. Bu yargı kararı ile TRT’de yayın ve yapım hizmetlerinde görev yapan personelin yüzünü güldüren Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, “Toplu sözleşmeye tarihi başarı diyenler yıllardır TRT çalışanlarını mağdur ettiler. Tarihi bir başarı var ise o da bu kazandığımız davadır. Bu yargı kararı TRT çalışanlarına hayırlı olsun. Bilinmelidir ki, Türk Haber-Sen bütün sorunların yılmaz takipçisi olacaktır” dedi.

“Yetkili olduğunu iddia eden ancak, görüntüden ibaret olan malum sendika, toplu sözleşme ruhu ile bağdaşmayacak şekilde, kurumla tekrar müzakereyi hatta kurumun konuyu tek taraflı olarak değerlendirmesine imkân veren düzenlemeleri kabul etmiştir” diyen Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu, “Asıl tirajı komik olan malum sendikanın hem tarihi zafer elde ettik diye toplu sözleşmeye imza atması, hem de,  toplu sözleşme uygulamalarına dava açmasıdır. Bu durum tam anlamıyla iş bilmezliğin ispatıdır” dedi.

Türk Haber-Sen Genel Başkanı Yücel Kazancıoğlu yargı kararına ilişkin yaptığı açıklamadaşu satırlara yer verdi;

KAZANCIOĞLU: YAPIM-YAYIN HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN TRT PERSONELİ 26/07/2016 TARİHİNDEN İTİBAREN EK ÖDEME İMKÂNINDAN YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE FAYDALANACAK

Bilindiği üzere; 23.08.2015 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “…. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ilişkin 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmesinin “Basın Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı bölümünün 10. Maddesinde; “ TRT’de Yapım ve Yayın Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık 100 TL ödenir.” Hükmüne yer verilmektedir.

KAZANCIOĞLU: TOPLU SÖZLEŞME İLE GARANTİ ALTINA ALINMASI GEREKEN HAKLAR, YARGI KARARLARI İLE HÜKÜM ALTINA ALINABİLMİŞTİR

Bu kapsamda, “TRT’de Yapım ve Yayın Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ödenir.” hükmünün belirsizliği nedeniyle; TRT kurumunda, birçok çalışan ek ödemeden mahrum edilmiştir. Toplu sözleşme eliyle getirilen mağduriyeti ortadan kaldırmak adına; sorumlu sendikacılık bilinciyle harekete geçen sendikamız,  TRT kurumuna başvurarak, hukuk büromuz yoluyla konuyu hem bireysel hem de genel olarak yargıya taşımıştır.

Konu ile ilgili olarak ilk defa Ankara 9. İdare mahkemesi ekteki kararı vererek, Eşit işe eşit ücret”hakkı” “Adil ve elverişli ücret hakkı” “Eşit muamele görme hakkı” gibi evrensel hakları dikkate alarak, ilgili personelden fiili olarak görev yapanların 100 TL’lik ek ödemeden yararlandırılması hususunda karar vermiştir. Bu karara yapılan itiraz Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi kararı ile ret edilmiş, karar kesinleşmiştir.

Yine konu ile ilgili; TRT Çalışanlarının hakkını aramak üzere açılan iptal davamız, Ankara 13. İdare mahkemesinin 2018/844K sayılı kararı ile sonuçlanmıştır. İlgili mahkeme kararında “Uluslararası sözleşmelerin evrensel hukuk ilkeleri ve eşitlik ilkesine dair hükümlerine yer vererek, yapım ve yayın hizmetlerinin birlikte değerlendirilmesinden, yapım ve yayın hizmetlerinin bir bütünlük arz ettiği ve belirtilen hizmet birimlerinde üretilen her işin birbirini tamamlar mahiyette olduğu görüldüğünden yapım ve yayın hizmetlerine fiilen katkıda bulunmak kriterinin yanlış yorumlandığı gerekçesine yer vererek açmış olduğumuz davayı haklı bulmuştur. Yine belirtilen toplu sözleşme dönemi 01.01.2016-31.12.2017 tarihlerini kapsamaktadır. İlgili mahkeme kararında 26.07.2016 Tarihinden itibaren ilave ücretlerin yasal faizi ile birlikte ödenmesi karar altına alınmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 28/1 Hükmü gereğince, yargı kararını otuz gün içerisinde uygulamakla yükümlü olan TRT Kurumu kanun gereğini yerine getirerek bu defa, ilgili ödemenin yapılması için TRT Müdürlüklerine yazı yazmıştır.

KAZANCIOĞLU: TOPLU SÖZLEŞMEYE TARİHİ BAŞARI DİYENLER, TRT ÇALIŞANLARINI YILLARDIR MAĞDUR ETTİLER

 “2015 yılında imzalanan, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan, adına malum sendikaca ‘Tarihi başarı’ denilen toplu sözleşme hezimetinin yıkıntılarını ortadan kaldırmak,  toplu sözleşmenin sadece;  soyut  imzadan ibaret olmadığını hak alınıncaya kadar mücadelenin bir ürünü olduğu ispat etmek Türk Haber-Sen’e düşmüştür.

Toplu sözleşme metinlerinin; hakkı yeniden tartışmaya açmayacak şekilde net somut metinler olması asıldır ve kamu çalışanlarının genelini ilgilendirmeleri nedeniyle ciddi hukuki metinlerdir. Cek, cak ifadelerini içeren, yuvarlak beyanlara yer veren, hatta kurumlarla tekrar müzakereyi öngören metinlerin çalışanların haklarını öteleyen, dostlar alışverişte görsün mantığının ürünü olduğu açıktır. Nitekim yaşadığımız bu süreç bu durumun bir ispatıdır. 

Günümüze kadar gelinen süreçte, yetkili olduğunu iddia eden ancak, görüntüden ibaret olan malum sendika, toplu sözleşme ruhu ile bağdaşmayacak şekilde, kurumla tekrar müzakereyi hatta kurumun konuyu tek taraflı olarak değerlendirmesine imkân veren düzenlemeleri kabul etmiştir. Asıl tirajı komik olan malum sendikanın hem tarihi zafer elde ettik diye toplu sözleşmeye imza atması, hem de,  toplu sözleşme uygulamalarına dava açmasıdır.  Bu durum ya kurumla danışıklı dövüşü veya iş bilmezliği ifade etmektedir ki her iki durumda da kurum çalışanlarını aldatmaya, oyalamaya kimsenin hakkı olmadığı açıktır.

KAZANCIOĞLU: TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARINA KARŞI AÇILAN BU DAVALAR BİR İLK NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR 

Sonuç itibariyle; toplu sözleşme uygulamalarına karşı açılan ve kazanılan bu davalar ilktir ve sendikacılık adına tarihe geçecek bir kazanımdır. 

Türk Haber-Sen TRT çalışanlarının haklarını sonuna kadar savunmuş ilgili yargı kararları ile toplu sözleşme yaptık diyenlerin samimiyetsizliklerini, zafiyetlerini yüzlerine vurmuştur.

Türk Haber-Sen olarak;  Mahkeme kararının tüm TRT çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, her türlü haksızlığa karşı, her platformda mücadelemizin devam edeceğini Türk Haber-Sen olarak tüm kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

DAVAYA İLİŞKİN YARGI KARARI AŞAĞIDA İLGİNİZE SUNULMUŞTUR