Giyim Yardımı Ödeneceklerin Çizelgesine Alınmayanlarla İlgili İptal Kararı Verildi

Türk Haber-Sen, hukuk zaferlerine bir yenisini daha ekledi. TRT’de büyük rahatsızlığa neden olan giyim yardımı konusunda yaşanan haksızlıkları yargıya taşıyan sendikamız, çalışanlar lehine önemli bir karar alınmasını sağladı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Giyim Yardımına ilişkin usul ve esasların 3. Maddesi ile düzenlenen ve giyim yardımını en az iki ay çalışanlara ödeneceği hükmünün yürürlüğünü durdurduğu gibi, yine Antalya 1. İdare Mahkemesi kararı ile yapım yayın hizmetleri işinde görev yapan ancak hukuka aykırı bir şekilde, giyim yardımı ödeneceklerin çizelgesine alınmayanlarla ilgili iptal kararı verdi. Karar çalışanlarımıza hayırlı olsun.
 
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ, TÜRK HABER-SEN NELER YAPTI?
Bilindiği üzere; 2016-2017 dönemine ilişkin imzalanan Basın Yayın İletişim Koluna Ait Toplu Sözleşmenin “Giyim Yardımı” başlıklı 6.maddesi “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süre ile verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.” Hükmünü içermekte olup, Toplu sözleşme hükmüne binaen; Maliye Bakanlığı, Birlik Haber Sen ve Kurum tarafından 29.12.2016 tarihli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına İlişkin Usul Ve Esaslar hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Dava konusu usul ve esasların Kapsam başlıklı 3. Maddesinde (1) Bu usul ve esaslar kurum personelinden yayında ve verici istasyonlarında çalışanlardan; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı kanunun değişik 16. Maddesi ile düzenlenen birim amirleri, Ankara Radyosu Müdürlüğü için ise Ankara Radyo Müdürü tarafından tespit edilen, yayında ve verici istasyonlarında en az iki ay çalışan personeli kapsar.” Hükmüne yer verilmektedir.
Söz konusu düzenlemelerin kurum çalışanlarının haklarını geriye götüren bir nitelik arz ettiği her platformda dile getirilmiş, kurum yetkilileri bu konuda sendikamızca uyarılmış,  yetkili olduğunu iddia eden ancak etkisiz sendika ise,  toplu sözleşme hükmünü daha da kısıtlı hale getiren düzenlemeye evvel  emirde imza atmayı bunu bir kazanım şeklinde kamuoyuna nakletmeyi marifet saymıştır.
2016-2017 dönemine olarak imzalanan Basın Yayın İletişim Koluna Ait Toplu Sözleşmenin “Giyim Yardımı” başlıklı maddesinde teknik idari vb. ayrıma yer vermemiş, hizmetin gereği kıstasına yer vermiştir. 2954 sayılı Kanunun’ ve yargı kararlarının da ortaya koyduğu üzere kurumun yayıncı bir Kurum olduğunda tereddütsüzdür. Bu bağlamda üst norm olarak kabul edilen toplu sözleşme hükmünü kısıtlayıcı düzenlemelerin usul ve esaslarla belirlenmesi, yine usul ve esaslarla net bir şekilde ifade edilecek bir hususta birim amirlerine takdir yetkisi olarak ifade edilecek şekilde belirleme yetkisi verilmesinin toplu sözleşmenin gerek kurumca gerekse yetkili olduğunu iddia eden ama etkisiz olduğunu herkesin bildiği sendikaca nasıl yapıldığını, çalışanların haklarının nasıl gasp edildiğini göstermektedir.
 
VE KARAR AÇIKLANDI
Nitekim bu konuda Türk Haber- Sen’in mücadelesinin haklılığı yargı kararları ile ortaya konmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Giyim Yardımına ilişkin usul ve esasların 3. Maddesi ile düzenlenen ve giyim yardımını en az iki ay çalışanlara ödeneceği hükmünün yürürlüğünü durdurduğu gibi, yine Antalya 1. İdare Mahkemesi kararı ile, yapım yayın hizmetleri işinde görev yapan ancak hukuka aykırı bir şekilde, giyim yardımı ödeneceklerin çizelgesine alınmayanlarla ilgili iptal kararı vermiştir.
Sonuç itibariyle; toplu sözleşme yaptıklarını zannedenler,  toplu sözleşmede kesin ifadelerle çalışanların haklarını netleştirmeyip, oturup tekrar kurumla birlikte çalışanlar aleyhine yapılan usul ve esaslara imza atanlar, belirtilen yargı kararları hakkında ne düşündüklerini açıkça ifade etmelidirler.