TÜRK HABER-SEN HUKUK ZAFERLERİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR..

      Kazanımlar  22-06-2020  

 

399 Sayılı KHK kapsamında görev yapan PTT çalışanlarının Ünvan Yükselme Sınavlarında başarılı olup kazanmaları durumunda İdari Hizmet Sözleşmesine (İHS) geçme şartı ile (statü değişikliği) atamalarının yapılacağına dair yönetmelikteki ilgili  maddesinin iptali için 2017 yılında açmış olduğumuz davaya Danıştay 2. Dairesi DUR dedi.

WhatsApp Image 2020-06-22 at 18.31.30.jp
1200x580.jpg

TÜRK HABER-SEN’DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

      Kazanımlar  03-06-2020  

 

Sendikamızın açmış olduğu iptal davasında Danıştay 12. Dairesi; Lojman Tahsis Komisyonlarında Türkiye genelinde en çok üyeye sahip sendika temsilcisinin yer almasını öngören Aydın PTT Başmüdürlüğü işlemi ile bu işlemin dayanağı niteliğindeki PTT A.Ş işleminin iptaline karar verdi.

Söz konusu kararla, lojman komisyonları gibi önemli bir konuda sendikal örgütlenme içerisinde, üyelerin çalıştırıldıkları yerdeki yetkili sendika tarafından temsilinin çalışanlara hizmet bakımından önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kuşkusuz ki, Sendikacılık kamu görevlilerinin sorunlarının çözümü noktasında samimi bir çaba göstermek yine bu konuda sonuç olmak için ısrarlı olmaktır. Bu noktada sendikalara verilen temsil yetkisinin, hakkını vererek kullanılması sorumlu sendikacılığın bir gereğidir.

Sendikamız Türk Haber-Sen üyelerinin hak ve yetkilerini korumak adına hukuki yollara başvurmaktan kaçınmamış, cek caklı, sözde klavye sendikacılığı yerine hakkı tutup kaldıran sendikacılık anlayışını kendine şiar edinmiştir.

Türk Haber-Sen teşkilatına mensup yöneticilerin hiçbiri sendikacılık ve üyelik faaliyetlerini, maddi çıkar karşılığı teşvikle yapmadığı gibi sendikacılığın bir hizmet yarışı olduğunu bilmektedir.

Sendikacılığı bir pazar olarak görmek, sendikacılığı bir rakamdan ibaret saymak, mevsimlik, yetki dönemi içerisinde hatırlanan bir meta yerine koymak hiç kimsenin haddine olmadığı gibi, bu yöntemi kullananlar da kendi ederlerinin kaç para olduğunu da ikrar etmişlerdir.

Sonuç itibariyle, kamu çalışanları arasında ayrım yapmadan, onlara yukarıdan bakmasızın tüm teşkilatlarımızla sendikacılık görevimizi yerine getiriyoruz, sendikacılığın bir gönül seferberliği olduğunu biliyoruz.

Bu mihvalde tüm çalışanlara saygılarımızı sunuyor, teşkilatlarımızda özverili ve dik duruşlarından dolayı kutluyoruz.

sendikacılıkta iddialı olduğunu iddia eden sendikamsı yapılar;

Şadi Şirazi’nin dediği gibi “Fıstık, gibi kendinde bir iç var zanneden kimse soğan gibi hep kabuk çıkar.”

Dava kararı için belgeyi tıklayınız

WhatsApp Image 2020-05-21 at 14.42.29.jp

TÜRK HABER-SEN  PTT AŞ'DE YAPILAN MESAİ HAKSIZLIĞINA DUR DEDİ

      Kazanımlar  21-05-2020  

 

Türk Haber-Sen olarak açtığımız dava neticesinde  Danıştay 12. Dairesi PTT A.Ş.’ nin 18/07/2019 tarih ve 171 sayılı kararı ile 31.07.2019 tarihinde, (sendikamızca alınan yürütmeyi durdurma kararını bertaraf etmek üzere) yeniden  revize edilerek yürülüğe konulan “ Yıllık  izin, sıhhi izin, mazeret izni, sendikal izin ve benzeri sebeplerle fiili olarak işbaşında geçmeyen süreler haftalık 40 saatin heaplanmasında dikkate alınmaz” ibaresinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, karar vermiştir.

1.jpg

TÜRK HABER-SEN'DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

  1.  Kazanımlar  31-12-2019  

 

Sendikamız tarafından açılan dava neticesinde; İstanbul 8. İdare Mahkemesi; İstanbul PTT Başmüdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ve kişisel verilerin kullanılması niteliğindeki parmak izi okuyucu cihazları ile mesai takibine dair işlemin, iptaline karar vermiştir.

2.png

TÜRK HABER-SEN PTT AŞ'DE YAPILAN MESAİ HAKSIZLIĞINA DUR DEDİ

  1.  Kazanımlar  17-07-2019  

 

Her konuda olduğu gibi üyelerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olan Türk Haber-Sen; PTT A.Ş’nin “Fazla Çalışma Saati Hesaplaması” konulu Genel Yazısında yer alan; “ haftalık 40 saati aşan çalışma sürelerinin hesabında “yıllık izin, sıhhi izin, mazeret izini, sendikal izin ve benzeri” izin sürelerinin dikkate alınmayacağına” dair ibarenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmış, Danıştay 12. Dairesi konu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

3.jpg

TÜRK HABER-SEN DEN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA…

  1.  Kazanımlar  30-06-2018  

 

Giyim Yardımı Ödeneceklerin Çizelgesine Alınmayanlarla İlgili İptal Kararı Verildi

Türk Haber-Sen, hukuk zaferlerine bir yenisini daha ekledi. TRT’de büyük rahatsızlığa neden olan giyim yardımı konusunda yaşanan haksızlıkları yargıya taşıyan sendikamız, çalışanlar lehine önemli bir karar alınmasını sağladı.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Giyim Yardımına ilişkin usul ve esasların 3. Maddesi ile düzenlenen ve giyim yardımını en az iki ay çalışanlara ödeneceği hükmünün yürürlüğünü durdurduğu gibi, yine Antalya 1. İdare Mahkemesi kararı ile yapım yayın hizmetleri işinde görev yapan ancak hukuka aykırı bir şekilde, giyim yardımı ödeneceklerin çizelgesine alınmayanlarla ilgili iptal kararı verdi. Karar çalışanlarımıza hayırlı olsun.
 
SÜREÇ NASIL GELİŞTİ, TÜRK HABER-SEN NELER YAPTI?
Bilindiği üzere; 2016-2017 dönemine ilişkin imzalanan Basın Yayın İletişim Koluna Ait Toplu Sözleşmenin “Giyim Yardımı” başlıklı 6.maddesi “Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personelden, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süre ile verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Kurum ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.” Hükmünü içermekte olup, Toplu sözleşme hükmüne binaen; Maliye Bakanlığı, Birlik Haber Sen ve Kurum tarafından 29.12.2016 tarihli Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Giyim Yardımına İlişkin Usul Ve Esaslar hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Dava konusu usul ve esasların Kapsam başlıklı 3. Maddesinde (1) Bu usul ve esaslar kurum personelinden yayında ve verici istasyonlarında çalışanlardan; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı kanunun değişik 16. Maddesi ile düzenlenen birim amirleri, Ankara Radyosu Müdürlüğü için ise Ankara Radyo Müdürü tarafından tespit edilen, yayında ve verici istasyonlarında en az iki ay çalışan personeli kapsar.” Hükmüne yer verilmektedir.
Söz konusu düzenlemelerin kurum çalışanlarının haklarını geriye götüren bir nitelik arz ettiği her platformda dile getirilmiş, kurum yetkilileri bu konuda sendikamızca uyarılmış,  yetkili olduğunu iddia eden ancak etkisiz sendika ise,  toplu sözleşme hükmünü daha da kısıtlı hale getiren düzenlemeye evvel  emirde imza atmayı bunu bir kazanım şeklinde kamuoyuna nakletmeyi marifet saymıştır.
2016-2017 dönemine olarak imzalanan Basın Yayın İletişim Koluna Ait Toplu Sözleşmenin “Giyim Yardımı” başlıklı maddesinde teknik idari vb. ayrıma yer vermemiş, hizmetin gereği kıstasına yer vermiştir. 2954 sayılı Kanunun’ ve yargı kararlarının da ortaya koyduğu üzere kurumun yayıncı bir Kurum olduğunda tereddütsüzdür. Bu bağlamda üst norm olarak kabul edilen toplu sözleşme hükmünü kısıtlayıcı düzenlemelerin usul ve esaslarla belirlenmesi, yine usul ve esaslarla net bir şekilde ifade edilecek bir hususta birim amirlerine takdir yetkisi olarak ifade edilecek şekilde belirleme yetkisi verilmesinin toplu sözleşmenin gerek kurumca gerekse yetkili olduğunu iddia eden ama etkisiz olduğunu herkesin bildiği sendikaca nasıl yapıldığını, çalışanların haklarının nasıl gasp edildiğini göstermektedir.
 
VE KARAR AÇIKLANDI
Nitekim bu konuda Türk Haber- Sen’in mücadelesinin haklılığı yargı kararları ile ortaya konmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Giyim Yardımına ilişkin usul ve esasların 3. Maddesi ile düzenlenen ve giyim yardımını en az iki ay çalışanlara ödeneceği hükmünün yürürlüğünü durdurduğu gibi, yine Antalya 1. İdare Mahkemesi kararı ile, yapım yayın hizmetleri işinde görev yapan ancak hukuka aykırı bir şekilde, giyim yardımı ödeneceklerin çizelgesine alınmayanlarla ilgili iptal kararı vermiştir.
Sonuç itibariyle; toplu sözleşme yaptıklarını zannedenler,  toplu sözleşmede kesin ifadelerle çalışanların haklarını netleştirmeyip, oturup tekrar kurumla birlikte çalışanlar aleyhine yapılan usul ve esaslara imza atanlar, belirtilen yargı kararları hakkında ne düşündüklerini açıkça ifade etmelidirler.  

4.jpg

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

  1.  Kazanımlar  30-06-2018  

 

DANIŞTAY: Performans Puanı Düşük Olanlar Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılmaz.


DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU PERFORMANSI DÜŞÜK OLANLARIN SORUŞTURULMASINA DAİR USUL VE ESASLARIN YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDU
Bilindiği üzere; PTT AŞ  Yönetim Kurulu’nun 05/08/2016 Tarihli ve 224 sayılı karar ile, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Performans  Değerlendirme Yönetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştı. Bunun üzerine sendikamız belirtilen usul ve esasların hukuka aykırılığı konusunda Danıştay’da yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açmıştı.
Danıştay 2. ve 12. Dairesi müşterek kurulunca yürütmeyi durdurma talebimiz hakkında kısmen ret kararı verdi. Ardından konu Sendikamız Türk Haber-Sen tarafından itirazen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na götürüldü.

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu vermiş olduğu kararda; 16. Maddenin çeşitli fıkraları ile düzenlenen performans puanının düşük olması nedeniyle doğrudan “kasıtlı olarak verilen emri ve görevleri tam ve zamanında yapmamak” veya “yapılan uyarılara rağmen ehliyet ve kifayetsizliğe devam etmek” fiillerini işlediği kabul edilerek haklarında soruşturma açılmasına imkan veren düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

Dava dilekçemizde de açıklandığı üzere; kamu hukuku ağır basan ve somut olarak, ilgili kanunların disiplin hükümlerinde, tahdidi olarak sayılan fiillere rağmen “performans puanının düşük olması” kasten bir görevin yerine getirilmemesi ile bağdaştırılarak, kanunda yer almayan bir fiil vücuda getirilmiş ve bu fiili ilgili personelin soruşturulması imkanı getirilmiştir.

KARAR ÇALIŞANLAR ADINA MEMNUNİYET VERCİDİR
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun verdiği karar memnuniyet vericidir ve PTT çalışanları tarafından sevinçle karşılanmıştır.
‘’Usul ve Esaslar’’adı altında düzenlenen, personelin etkinlik ve verimliliğini toplamda kurumun başarısını, üretkenliğini arttıracak performans düzenlemesinde hukuka aykırı hükümlerine yer verilmesinin çalışma hayatına dair tüm evrensel ilkelere aykırıdır.
Bu gerçeğe rağmen, performans puanının kime göre neye göre düşük tespit edildiğini belirleyen somut kriterlerin mevcut olmadığı bir ortamda, yoğun iş yükü ile karşı karşıya kalan personelin, kasten sayılamayacak işe ilişkin hususlar gerekçe gösterilerek,  bir de ceza alacağım korkusu içerisinde bırakılması etkin ve verimli kamu hizmeti anlayışı ile bağdaşmamaktadır.
Sendikamız Türk Haber-Sen; alınan bu yürütmeyi durdurma kararı ile, haksızlığa dur demiş, çalışanlara sahip çıkmıştır ve çalışanların haklarını koruma noktasında üzerine düşeni yapma ve en ileriye götürme noktasında gereğini yapma azmi ve kararındadır.
Bu vesile ile tüm çalışanlarımıza sesleniyoruz.
Gelin ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresi Türk Haber-Sen çatısı altında birlikte mücadele edelim.
Destek sizden mücadele ve kazanım elde etmek Türk Haber-Sen’den.
 
Türk Haber-Sen Genel Merkezi

5.jpg

BİZ KAZANDIK ONLAR SATTI, TÜRK HABER-SEN YENİDEN ALDI

  1.  Kazanımlar  30-06-2018  

 

2016-2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem toplu sözleşmesi imza altına alınırken, içerisinde bir çok hatalar ve eksiklikler olduğu, yuvarlak kararlara yer verildiği, cek cak’larla bir toplu sözleşmenin akdedilmeyeceği, konfederasyonumuzca ve ilgili tüm sendikalarımızca defalarca ifade edilmişti.

Bu kapsamda, “TRT’de Yapım ve Yayın Hizmetlerinde fiilen görev yapan personele aylık ilave 100 TL ödenir.” hükmünün belirsizliği ve içerdiği kapsamın net olarak ortaya konulmaması nedeniyle TRT kurumunda bir çok çalışana ek ödeme yapılmamış, bu çerçevede sorumlu sendikacılık bilinciyle harekete geçen konfederasyonumuza bağlı Türk Haber-Sen TRT kurumuna başvurarak konuyu yargıya taşımıştı.

İmzasına sahip çıkamayan, çalışanların hakkını savunamayan, çalışma barışını bu şekilde ortadan kaldıran sendikanın iş bilmezliği, toplu sözleşme olarak ifade edilen hususun hiçe sayılmasına ve ne yazık ki idare elinde oyuncak hale gelmesine yol açmıştır.

Yaşanan adaletsizliğe ilişkin olarak Türk Haber-Sen, 9. İdare Mahkemesinde açmış olduğu dava ile toplu sözleşmedeki beceriksizlik ve eksiklik mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmıştır.

9. İdare Mahkemesi, “Eşit işe eşit ücret” hakkı” “Adil ve elverişli ücret hakkı” “Eşit muamele görme hakkı” gibi evrensel hakları dikkate alarak, ilgili personelden fiili olarak görev yapanların tamamının 100 TL’lik ek ödemeden yararlandırılması hususunda karar vermiştir.

SEDAT YILMAZ: BU KARAR BİZİM HAK MÜCADELEMİZİN TESCİLİ NİTELİĞİNDEDİR

Hukuk zaferini değerlendiren  Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz, bu davanın toplu sözleşmenin belirsizliğine karşı açılmış ve kazanılmış ilk dava olduğunu ifade etti. Yılmaz, “2015 yılında imzalanan, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan, adına ise birilerince ‘Tarihi başarı’ denilen toplu sözleşmenin enkazlarını kaldırmak yine Türkiye Kamu-Sen ve Türk Haber-Sen’e düşmüştür.  

Attığı imzaya sahip çıkmayanların, çalışma barışını dinamitleyenlerin bu mahkeme kararının ardından yüzleri kızaracak mıdır? Biraz olsun utanacaklar mıdır? Bu mahkeme kararı, Türk Haber-Sen olarak, üyelerimizin ve kamu çalışanlarının hak ve menfaatleri doğrultusunda verdiğimiz mücadelenin bir nişanesi ve tescili olmuştur.

 1 Ağustos 2017’de başlayacak olan yeni toplu sözleşme görüşmeleri öncesi mahkemenin verdiği bu karar sözüm ona yetkili sendikanın suratına bir tokat gibi çarpılmıştır. Yargı yaşanan adaletsizliğe dur derken, aynı zamanda birilerinin iş bilmezliğini de tescil etmiştir.

Türk Haber-Sen olarak, mahkemenin verdiği bu kararın tüm TRT çalışanlarına hayırlı olmasını diliyor, her türlü haksızlık ve adaletsizlik karşısında Türkiye Kamu-Sen ve Türk Haber-Sen olarak duracağımızı bir kez daha ilan ediyorum” dedi.